17/11/2018

Peritatges

PERITATGES

L’àmplia trajectòria professional en l’àmbit empresarial, que acrediten els nostres consultors, ens permet oferir als nostres clients la possibilitat d’elaborar informes pericials per a la seva defensa davant els Jutjats Socials i Mercantils.

PERITATGES JUTJATS SOCIALS:

És habitual que les empreses que han de regularitzar les seves plantilles mitjançant acomiadaments objectius per causes econòmiques, organitzatives o productives, tinguin la necessitat d’acreditar davant el Jutjat la situació empresarial que justifica la reducció de llocs de treball.

GcR efectua per encàrrec de les empreses clients un informe pericial, analitzant la realitat empresarial, la seva evolució en els últims exercicis i la previsió esperada a curt i mig termini. Opinem sobre totes les àrees funcionals de la companyia, financera, productiva i comercial detectant les causes que permetin a l’equip jurídic de l’empresa fonamentar la resolució dels contractes de treball.

En l’acte de judici ens personem com a perits per defensar l’informe realitzat que haurà servit com a prova documental de la defensa. 

La nostre actuació consta de les següents fases:

  • 1º Reunió prèvia per avaluar les raons argumentades per l’empresa i determinar si constitueixen causa d’acomiadament objectiu segons la legislació laboral vigent. Aquesta fase es realitza sense cost per a l’empresa
  • 2º Elaboració d’un informe pericial que posi de manifest la situació actual de l’empresa i la seva probable evolució, l’informe recollirà la nostra opinió respecte a la necessitat d’amortitzar llocs de treball així com l’impacte d’aquesta mesura en la companyia
  • 3º Lliurament de l’informe al lletrat de la companyia perquè redacti les oportunes cartes d’acomiadament incloent les dades i circumstàncies analitzades en el peritatge. L’objectiu és aportar al treballador suficients dades perquè no es trobi en situació d’indefensió.
  • 4º En l’acte de Judici actuem com pèrits defensant l’informe elaborat.

Per contra en situacions d’acomiadaments argumentats com a objectius sense causa real que els justifiqui, GcR analitza les circumstàncies al·legades a partir de les proves sol·licitades a l’empresa pel lletrat del treballador. Aquesta fase la realitzem sense cost per al treballador acomiadat.

Si, en la nostra opinió, les circumstàncies al·legades no fossin suficients per justificar un acomiadament objectiu, GcR emetrà un informe contradictori, previ pressupost econòmic, que possibiliti la defensa del treballador acomiadat. 

PERITATGES JUTJATS MERCANTILS:

GcR pot emetre una opinió i elaborar el corresponent informe pericial sobre qualsevol circumstància lligada a l’activitat mercantil de les societats espanyoles.

En particular hem elaborat informes justificatius de la situació patrimonial i del resultat per a la sol·licitud del Concurs Voluntari de Creditors. Hem desenvolupat plans de viabilitat opinant sobre les mesures a implementar per donar continuïtat a l’activitat empresarial.

Davant qualsevol circumstància que requereixi un informe pericial contacti amb nosaltres, sense cap compromís li donarem la nostra opinió sobre les possibilitats de defensar mitjançant el corresponent informi les qüestions que ens plantegi.