17/11/2018

GcR Estrategia

PLA DE NEGOCI:

Habitualment les Pimes pateixen d’una falta de definició clara a nivell d’estratègia empresarial.

Sovint l’alta direcció condueix la companyia a nivell purament intuïtiu sense tenir unes línies d’actuació clarament marcades.

GcR estratègia és un producte gerencial que persegueix l’elaboració d’un “pla de negoci”, per tal de definir a mitjà termini ( 3 anys ) l’orientació més adequada de la companyia i per tant facilitar la presa de decisions que ens apropin als esmentats objectius.

L’elaboració d’un pla de negoci, aplicat a les principals àrees funcionals de la companyia, màrqueting, finances, producció, RRHH i sistemes d’informació, consta de les següents fases:

  • 1- Dades bàsiques: Presentació, cultura d’empresa, missió empresarial etc.
  • 2- Coneixement previ: Extern, intern, competència, mercat, consumidor etc.
  • 3- Diagnòstic de la situació
  • 4- Objectius a curt, mitjà i llarg termini
  • 5- Definició d’estratègies per a la consecució d’objectius
  • 6- Determinació del sistema d’avaluació dels resultats obtinguts
  • 7- Valoració dels resultats, presa de decisions correctores i retroalimentació al propi pla